Logo Szkoły Podstawowej w Judzikach

 

 

Deklaracja dostępności

wersja pdf   wersja doc


W deklaracji zastosowane są identyfikatory: a11y
 

Szkoła Podstawowa w Judzikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Judzikach  

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

· Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;

· Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej;

· Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

· Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;

· Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 18 grudnia 2020 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Prześniak zsj@hot.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (0-87) 520-76-96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szkoła Podstawowa w Judzikach

Judziki 5
19-400 Olecko
tel.: (0-87) 520-76-96

www.spjudziki.olecko.edu.pl
e-mail: zsj@hot.pl

 

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Ułatwienia na stronie internetowej

·    Podwyższony kontrast

·     Możliwość powiększania/pomniejszania liter na stronie

·     Wyłączenie kolorów strony

·     Nawigacja klawiaturą

·     Czcionka bezszeryfowa

·     Zaznacz nagłówki

·     Zaznacz linki 

·     Podkreśl linki

 

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku szkoły usytuowane jest od strony boiska szkolnego; do budynku prowadzą schody. Wejście do szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wewnętrzna struktura budynku nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych; szkoła nie posiada ręcznie rozstawianej rampy umożliwiającej samodzielne dostanie się osób niepełnosprawnych na teren szkoły; w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma głośników systemu naprowadzającego, w szkole nie ma tłumacza języka migowego. W pobliżu budynku są miejsca parkingowe dla pracowników, nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na parterze (po prawej stronie od wejścia); naprzeciwko wejścia do szkoły znajduje się wyjście ewakuacyjne, a po lewej stronie schody na piętro - schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szkole nie ma wind. Na parterze i piętrze znajdują się korytarze. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy obsługi udzielają informacji przy wejściu do budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Oświadczenie sporządzono: 2021.03.29

 
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szkoła Podstawowa w Judzikach
Judziki 5

19-400 Olecko
tel.: (0-87) 520-76-96
www.spjudziki.olecko.edu.pl
e-mail:
 zsj@hot.pl