Profilaktyka uzależnień behawioralnych

Informacja z Urzędu Miejskiego w Olecku (w załączniku, poniżej) do rodziców uczniów.

Jednym z zadań Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2022-2025 jest upowszechnianie wiedzy o uzależnieniach od alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych bądź problemach wynikających z uzależnień behawioralnych.