INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa Prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Szkoła Podstawowa w Judzikach, Judziki 5, 19-400 Olecko gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego   i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Judzikach, którą reprezentuje dyrektor szkoły.

3. Szkoła Podstawowa w Judzikach nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Szkoła Podstawowa w Judzikach nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Szkoła Podstawowa w Judzikach nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji.

Klauzula informacyjna RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów Szkoły Podstawowej w Judzikach

Wyrażenie zgody

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

Szanowni Rodzice!